با حضور موثقی نیا در جشنواره اینوماین 4 انجام شد:
اهدای جوایز به صاحبان ۱۲ ایده برتر بخش معدن و صنایع معدنی

تشخیص خبر: صاحبان ۱۲ ایده برتر بخش معدن و صنایع معدنی در چهارمین جشنواره اینوماین جایزه دریافت کردند.

به گزارش تشخیص خبر، چهارمین جشنواره ایده های ارزش آفرین بخش معدن و صنایع معدنی (اینوماین) با هدف شناسایی نوآوران فناور این بخش، فرصت سازی برای صاحبان ایده ها، تجاری سازی ایده های برتر، حل مسائل مبتنی بر اندیشه ایرانی، جلب و هدایت سرمایه گذاری، همگرایی صاحبان صنعت و پژوهشگران فناور، توسعه فضای تعامل و همفکری و خلاقیت برگزار شد.

در فرآیند جذب ایده ها، ۳۰۰ ایده ثبت شد و از این میان، ۱۰۸ ایده وارد مرحله داوری و در نهایت ۱۲ ایده در ۴ سطح آمادگی ایده (جوانه، پیوند، رشد و شکوفایی)، برتر شناخته شدند.

نفرات برتر در ﺳﻄﺢ ﺟﻮاﻧﻪ

در ﺳﻄﺢ ﺟﻮاﻧﻪ، رشید دهسنگی (شرکت پایش وضعیت فولاد خراسان) با ایده ﺳﺎﺧﺖ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داراﯾﯽ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎ و ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻈﺎمﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﯾﺶ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎی ﮐﻮره (در زمینه فناوری های نوین در بومی سازی)، راحب باقرپور (شرکت پیشرو دانش سنگ نوین) با ایده پاﯾﺶ ﻋﻤﻠﯿﺎت آﺳﯿﺎﮐﻨﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﻧﺘﺸﺎر آﮐﻮﺳﺘﯿﮏ (در زمینه فناوری های نوین در حوزه صنعت نسل ۴ معدن) و ﻣﺤﻤﻮد ﺟﻤﺎﻟﯽ پاقلعه (شرکت آرمان سرام خاورمیانه) با ایده ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻠﻮل ﻓﻠﻮﺗﺎﺳﯿﻮن ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی رآﮐﺘﻮر ﺟﺖ ﻣﺎﯾﻊ ﻏﻮﻃﻪ ور (در زمینه فناوری های نوین فرآوری معدنی)، به ترتیب نفرات اول تا سوم شدند.

نفرات برتر در ﺳﻄﺢ پیوند

در سطح پیوند، پرنیان جوادی شریف (شرکت آلکان) با ایده بازﻓﺮآوری ﺑﺎﻃﻠﻪﻫﺎی ﺣﺎوی ﮐﺎﻧﯽ ﻓﻠﻮرﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ارزش افزوده و کاهش اثرات زیست محیطی (اﻗﺘﺼﺎد ﭼﺮﺧﺸﯽ ﻣﻌﺪن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ)، علی لطفی (پترو آویژه توس) با ایده دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺴﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎی ﮐﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎ و ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ (در زمینه ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در بومی سازی) و اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ آزمون (شرکت گل گهر) با ایده ﺗﻔﻠﻮﻧﯽ ﮐﺮدن دﯾﻮاره دﯾﺴﮏ و ﻧﺼﺐ ﻣﺶ ﻫﮕﺰاﮔﻮﻧﺎل در ﮐﻒ دیسک گندله سازی (ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻓﺮآوری ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ)، به ترتیب اول تا سوم شدند.

نفرات برتر در ﺳﻄﺢ رشد

در ﺳﻄﺢ رشد، ﻣﺤﻤﻮد ﺳﻠﻄﺎنی (واحد تحقیق و توسعه آلومینای ایران) با ایده اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮره دوار برای ﮐﻠﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ذرات رﯾﺰ آﻫﮏ ﺑﺎ ﻫﺪف رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار (اﻗﺘﺼﺎد ﭼﺮﺧﺸﯽ ﻣﻌﺪن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ)، ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻓﯿﺮوزآﺑﺎدی (شرکت گل گهر) با ایده اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﯿﺪ ﺧﻂ ۳ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻐﻠﯿﻆ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ گل گهر (ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻓﺮآوری ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ) و حنان صمدی (ﮐﺎرﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺗﻮﻧﻞ و ﻓﻀﺎﻫﺎی زﯾﺮﺳﻄﺤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬران) با ایده ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار برای ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ در ﺣﻔﺮ ﺗﻮﻧﻞﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ (در زمینه ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در ﺣﻮزه ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴﻞ ۴ معدن) صاحب رتبه های یکم تا سوم شدند.

نفرات برتر در ﺳﻄﺢ شکوفایی

در ﺳﻄﺢ شکوفایی، مهدی دﯾﺎﻧﺖﭘﻮر (شرکت ﮔﻬﺮزﻣﯿﻦ ﺳﯿﺮﺟﺎن) با ایده ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ اﺳﮑﺮاﺑﺮ ﺗﻤﺎم اﺗﻮﻣﺎت دو ﺗﯿﻐﻪ (در زمینه ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻓﺮاوری ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ)، ﻓﺮزاد فرخی (شرکت گل گهر) با ایده اﺟﺮای ﻣﺪ ﺷﺒﮑﻪ ﺟﺰﯾﺮه ای در ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺳﯿﮑﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﮔﻬﺮان سیرجان (در زمینه اﻧﺮژی ﻫﺎی ﭘﺎک) و ﻋﺒﺎس ﺟﻌﻔﺮی (ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻮلید مواد معدنی ایران، ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻣﻌﺪﻧﮑﺎری ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن) با ایده ﮐﺎﻣﯿﻮن ها در ﻣﻌﺎدن روﺑﺎز ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ اﯾﺮان (در زمینه معدن کاری، اقتصاد سبز و ﺑﻬﺮه وری ﺳﺒﺰ)، به ترتیب رتبه های اول تا سوم را کسب کردند.

تهیه و تنظیم: علیرضا علی پور 

نوشته شده در تاریخ : ۰۲/۱۱/۲۴
دیدگاه ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *آخرین اخبار
انتصاب مدیر شعب منطقه خراسان رضوی بانک ایران زمین
توسعه محصولات مدرن بانک پارسیان در حوزه بانکداری دیجیتال
فروش ارز اربعین در بیش از ۱۸۰ شعبه منتخب بانک سپه + لیست شعب
برگزاری مراسم انتصاب معاون اعتباری منطقه فارس بانک ایران زمین
مهلت وکالتی کردن حساب در طرح خودروهای وارداتی تمدید شد
سود آوری و موفقیت ما حاصل عملکرد مثبت شرکت هایی نظیر چادرملو است
سومین نشست هزاره سوم و پارسیان نوین؛ نقش زیست‌بوم نوآوری در توسعه بانکداری دیجیتال
نقش موثر بانک سپه در ارائه تسهیلات مهارت‌آموزی به ۹ هزار سرباز وظیفه واجد شرایط
چادرملو تندیس (واحد نمونه و مهرورز ) دریافت کرد
اعطای تسهیلات کمک هزینه ثبت نام خرید خودروی وارداتی در بانک ایران زمین
امکان وکالتی نمودن حساب های بانک سپه در طرح فروش خودرو‌‌های وارداتی
انتشار گزارش دستاوردهای مالی اولیه ال‌جی، در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۴
بررسی عملکرد بانک ایران زمین در سال جاری
بانک پارسیان بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه در سه‌ماهه نخست امسال پرداخت کرد
مدیر استانی مطرح کرد:حضور در بازار رقابت و جذب منابع ارزان قیمت، عامل موفقیت بانک ایران زمین است
تامین تجهیزات تخصصی اولویت دار بیمارستان ضیایی اردکان از سوی چادرملو
معاون مالی بانک ایران زمین : ادوار اقتصادی بر منابع مالی بانک‌ها تاثیر گذار است
معرفی ربات سرویس‌دهنده CLOi ال‌جی، مجهز به هوش مصنوعی برای پذیرایی و مراقبت‌های بهداشتی
بازدید مدیرعامل بانک سپه از نمایشگاه بین المللی الکامپ
کسب رتبه نخست بانک سپه در تعداد تراکنش‌های شبکه پرداخت طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۳
نظرسنجی

نظر شما در برنامه ماه عسل چیست؟

View Results

mahak